Tussenstand Maatschappelijke Stage

In het rapport De praktijk leert, een uitgebreide tussenstand na twee jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs, dat is samengesteld door professor Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt een volledig en rijk beeld geschetst van de stand van zaken na twee jaar invoering en worden de ervaringen van de implementatie van de maatschappelijke stage (MaS) geëvalueerd.

 

Het algemene beeld dat naar voren komt stemt optimistisch; leerlingen die een maatschappelijke stage hebben gelopen hebbeen hoger niveau van burgerschap, er is geen sprake van verdringing met betrekking tot beroepsstages en het draagvlak voor MaS groeit gestaag. Er is met andere woorden een duidelijke omslag te herkennen van een kritische houding naar enthousiasme bij alle deelnemende partijen. Deze positieve ontwikkling is ook terug te zien in het aantal actieve scholen: 99% van alle VO-scholen in Nederland is inmiddels aan de slag met MaS. In het schooljaar 2008-2009 hebben bijna 190.000 leerlingen 5.800.000 uur maatschappelijke stage gelopen.

 

Stevige basis voor samenwerking is gelegd.

Om de maatschappelijke stage tot een succes te maken, spelen veel verschillende partijen een rol. Omdat scholen, makelaars en stagebieders in de meeste regio's geen historie van samenwerking kennen, moeten alle partijen elkaars cultuur en jargon leren kennen. Ook voor veel gemeenten is de maatschappelijke stage een nieuw verschijnsel. En hoewel de basis voor onderlinge samenwerking is gelegd kan dit op punten nog worden verbeterd

 

Het benutten van deze potentie vraagt om een investering, vooral als het gaat om het bieden van geschikte ervaring en de nodige begeleiding van maatschappelijke stageleerlingen. Hier liggen duidelijk mogelijkheden voor combinaties met bedrijven die zich actief bezighouden met maatschappelijk betrokken ondernemen. In de komende periode wordt de vraag om ondersteuning actief verbonden met het aanbod dat maatschappelijk betrokken ondernemingen doen. Bedrijven worden bijvoorbeeld gestimuleerd om werknemers in te zetten als vrijwillige begeleiders van maatschappelijke stageactiviteiten.

 

Rapport Meijs: De praktijk leert, tussenstand na twee jaar invoering maatschappelijke stage

NIEUWS EN FACTS

 


» NIEUWSARCHIEF